PC a Notebooky
Periferie
Komponenty
Mobilní telefony a tablety
Chytrá elektronika
Foto a Video technika
Spotřební elektronika
Herní svět a příslušenství
Software
Kancelářská technika
Servery a zálohování
Síťové prvky
Pokladní systémy
Sport a outdoor
Velké spotřebiče
Malé spotřebiče
Dům a zahrada

Obchodní podmínky

20. 08. 2015

Všeobecné obchodní podmínky

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.

Spotřebitelem je pouze osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1. Náklady na dodání zboží

Při koupi zboží platí zákazník tyto náklady:

 • dopravu s avizací od 79,- Kč s DPH (dle typu dopravy, platby, váhy a ceny zboží),

 • dopravné je ZDARMA, když celková cena převyšuje 5.000,- Kč s DPH.

 • poplatek za dobírku je 40,- Kč s DPH pokud váha nepřevyšuje 30/50 kg nebo se nejedná o nadrozměrné zboží.

 • osobní odběr 0,- Kč (manipulační poplatek),

2. Způsoby platby a dodání

a) Zákazník může platit těmito způsoby:

 • platba předem na účet prodávajícího,

 • platba v hotovosti při převzetí zboží,

 • platba kartou při doručení zboží kurýrním přepravcem DPD/PPL.

b) Zboží může být zákazníkovi dodáno těmito způsoby:

 • prostřednictvím přepravce,

 • osobní předání na prodejně prodávajícího pokud váha nepřevyšuje 30/50 kg a nejedná se o nadrozměrné zboží.

3. Poučení o právu na odstoupení

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Práva spotřebitele (kupující) na odstoupení od smlouvy se však kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nevztahují na smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

 • na dodávku novin, periodik a časopisů,

 • spočívajících ve hře nebo loterii.

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Prodávající i kupující nese každý sám své náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Prodávající nehradí náklady kupujícího a kupující nehradí náklady prodávajícího.

5. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti

Každá nabídka nebo nabízena cena zůstává v platnosti vždy alespoň 24 hodin. Dohodnutá kupní cena v konkrétní uzavřené kupní smlouvě (objednávka a potvrzení objednávky) je závazná a neměnná, s vyjímkou cen, které byly technickou závadou či jiným vlivem zadána zjevně chybně nebo omylem.

V případě, že se kupující rozhodne k zaplacení platbou předem na účet, je povinen zboží zaplatit nejpozději do deseti dnů od potvrzení objednávky, není-li zboží zaplaceno v desetidenní lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a zrušit objednávku kupujícího.

6. Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy.

V případě, kdy chce spotřebitel bez uvedení důvodu dle předchozího odst. 3 odstoupit od kupní smlouvy je povinen:

 • Skutečnost, že odstupuje od smlouvy, prodávajícímu písemně nebo osobně sdělit,

 • spolu s tímto sdělením o odstoupení předat prodávajícímu nepoškozené zboží v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a obaly náležejícímu ke zboží,

 • prokázat prodávajícímu nákupními doklady (fakturou a dodacím listem), že jde o zboží, jež zakoupil u prodávajícího.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

7. Informace o zárukách

Standardní záruční doba u zboží pro spotřebitele činí minimálně 24 měsíců s výjimkou spotřebního materiálu jehož životnost je uvedena na obalu dle podmínek jednotlivých výrobců.

8. Ostatní

Jednotlivé kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány dle obecně závazných předpisů u prodávajícího a nejsou přístupné. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího a to zejména v případech, kdy dodavatel prodávajícího není schopen dodat nabízené zboží do 45 dnů od potvrzení objednávky.

S osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které poskytl, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů společnosti Nextcomp, spol. s r.o. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas s použitím údajů kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese info@nextcomp.cz.

Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zák. o některých službách informačních společností v platném znění, k využití svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení společnosti Nextcomp, spol. s r. o. Tento souhlas může odběratel odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným Nextcomp,spol. s r.o. na jeho elektronickou adresu.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna je platná okamžikem jejich zveřejnění a umístnění na stránkách www.nextcomp.cz. Pro již uzavřené kupní smlouvy platí všeobecné obchodní podmínky platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy (objednávka a potvrzení objednávky).